Переваги стокового бізнесу

Рентабельніст���� у стоковому сегменті роздрібної торгівлі може сягати 600%. Так що вар����о подумати ����ро таку прибутковому справу як відкриття ��ток-магазину.

Пере����а������������������а для п��������д������р����ємця, який вирішив ��������і����крити магазин сто��������-одягу, в т��������������у, що магазин так��го типу несе в со��������і головну і��ею: «Економте!» і реалізує її на прак����ці. Т������му магазин ремонтується і оформляється підкреслено де��ево – причому це загальна вимога, �� не спроби заощадити в кризу.
У сток-магазин набирається мінімум перс��на��у, а речі розвішу��ться за ��азвою (спідн��ця до спід��иці, брюки до брюк) і за р��змірами, що значно п��легшує роботу продавця. Реклама таж сама примітивна – досить помітною, але виконаної зі смаком вивіски і оформлених в тон їй флайєрів, періодично роз��ають в людних місцях.

Найчастіше такого роду магазини ро������т��шовуют��ся в примі��ення�� ангарного тип�� ����� менше ��и��р����т на клінінго��і услгі, вентиляцію і т.д.
������������дн��к з пита��ням пр�� ������де��������������ль��і площах ��л������ сто��у ����е все ясно. Деяк�� вважаю����ь, що с����ок ��� ц���� ��іл��ки вели��езні площі, що дозволяють одягти всю сім���ю за один день. Деякі вважають, що для відкриття ��сп��шно��о стоку ��о��ить і 30 – 50 м2.
За оцінками фахівців дл�� відкриття  сток-центру (від 1000 до 3000 м2) потрібн�� вкласти всьо��о 3 мільйони рублів. При��ому місячний оборот тако��о сток-магазину буде дорівнювати цій же с��мі. Фахівці оцінюють такі стартові вкл��дення як дуже низькі.
А що ж говорять цифри про стоках на міні-��лощах? 30-метровий сток-магазинчик потягне вкладень н������ 450 тисяч рублів.

Я�� виникає ст����к і чому цей б��знес вигідний

Для повернення о����о��от��и�� коштів м��гази������������, ��о ��оргують о��яго��, гото��і, що���� їхні речі продавалися за ці��ою ��иж������е собівартості. Зберіга������ня нелікв��д��о�� в м����а��������ні призводит�� ����о заморож��ва��н�� ��������������боротних коштів і призводит�� до ру��нування. ����ому ма��азини шукають спів��раці зі стока��и.
На фабриках ����асто скупчуються ��ілі партії тов������ів. Їх не вда����ться реалізувати через звичайний ��агази�� потім що, як правило, ці партії повністю складаю��ься з браку – речі ��б�� погано сидять, або линяють, або п��осто колекція «не пішла», тому що смаки диз��йн����ра не з��іглися з уп��до��а��нями споживача.
Іноді ��ан����и конфісковують в рахунок сплат���������� боргу цілі партії одяг������������ у за��оргу��������ли їм м��г��з������ів. Р��алізо��у��а��и ж цей конфіскат б����нки в змозі лише че��������ез магазин-с��ок.
Без сумніву, шарм магаз����у надають ��ол��кц����ї іноземних бр��н������. І вони не завжди тор����ують виключно через мережі своїх сто��ів. А������е нашом�������� підприємцю н��хто ��е надасть товар «на реалізацію» з мо����ивістю по��������е��������ення. Нам цей т����вар д��водитьс�� купувати, несучи на собі всі ��из��ки.
А що робити, якщо неліквід ����иник у самого стоку? Чи є ще сток-2, ��кийсь р��вень – нижче н��куди? Ні. Ваші неліквід�� заповнюють в��ш склад, і ніхто їх не забирає. Зазвичай в таких ��ипадках влаштовується тотальний розпродаж, і ��іна на річ падає ����о 10% від п����чат��ово���� вартості.
Головне правило стоку (після пр��ви���������� економії): сток отримує св��й прибуток за рахунок оборот����, а не за рахунок тор��овельної націнки.
Але баг��то власників сто��ів хитрують �� надії зароб����ти. Вони пропонують ������агаз��н��х, ����кі хочуть віддати їм свій неліквід, таку низьку закупівельну ціну, що операція ��тає для ма��азину п��осто н��вигідною. Зате н��цінка, як�� ставить сток дохо����ить часо���� до 1000%, особли������ у ��их, хто по��иціонує себ�� як люкс.
Отж��, а��и грамот��о вести біз��е����, ��е значить робити наг��л��с на оборотність. Є тільки од��а політика – по����т��йне відстежування попиту і зниження цін на ����е, що з��грожує перетворитися ��а неліквід. Кожні три тижні т��вар піддається зниже��ню ціни на третину вартості. Це робиться д����я того, щоб укластис�� в термін – півтора ��ісяця. Саме стільки має провисіти товар на к��онштейні і ні днем більше. По����льша його доля ��� ліквідація.

Сток магазин: Де закуповуватися?

Для н��в��чків у ��т��ко��і���� справі ��снуют�� оптові стокові центри, ласа частка яких розташована за кордоно��, в міс��ях ску��че��ня модних бутик��в.

Скільки грошей витрачається на закупівлю товарі�� д��я ��то���� магазин����?
Н�� закуп��влю 400 – 600 од��ниць асор����именту п��трібно витратит�� близько 200 ��� 250 тисяч рублів.
Сток м��газин: Д�� відкриватися?
Найкраще місце для стоку – прохідна ��очка поблизу супер��а��кету, транспорт��ої розв���язки. Ма��азин�� сток зазвич��й розташовуються в ������пальних ��айона��. За умови г����рног�� місця його розташування.

��������рибутковість стоку

Прибутковість ��то����-магазину може становити 15 тисяч рублів на місяць з 1 м2 площі. Тоді Ви ��мо��ете окупити себе за пі����ро����, максиму�� – рік.
Потрібно пам’ятати, що незважаюч�� на в��і війни між магазинами, що ��рода��ть одяг у різних форматах, �� взаємні звинувачення в н����порядності, ����оки будуть за����ребува������ і н��минучі – т��му що від 50 до 30% (��ісля тот��льн��го розпродажу) колекцій ��алишають��я неліквідами н��віт���� у найкра��их маг��зинах одягу . ���� ��он�� підуть у сток.